Setapak - Dr. Hasbe Zuraina Abu Bakar

Dr. Hasbe Zuraina Abu Bakar
Consultant Anesthesiologist
ANESTHESIOLOGY

MBChB (UK), MMed (Anesthesiology) (UKM)

Anesthesiology

Speciality

Anesthesiology

Qualification

Degree Institute Year
MBChB (UK)
MMed (Anesthesiology) (UKM)