Qui định sử dụng


Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web
 
 1. Điều khoản
  Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, tất cả áp dụng các luật và quy định. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật nhãn hiệu hiện hành.

 2. Cho phép sử dụng
  1. Được phép tạm thời tải một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Columbia Asia chỉ để xem cá nhân, không thương mại. Đây là việc cấp phép, chứ không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
   1. Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
   2. Sử dụng các tài liệu cho mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ trưng bày nào (thương mại hoặc phi thương mại);
   3. Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ sư phần mềm có trên trang web của Columbia Asia;
   4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
   5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc 'nhân bản' các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

  2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể bị chấm dứt bởi Columbia Asia bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu huỷ bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào trong tài liệu của bạn dù dưới dạng điện tử hoặc in.
 3. Khước từ
  Các tài liệu trên trang web của Columbia Asia được cung cấp trên cơ sở "như hiện nay". Columbia Asia không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý và khước từ và phủ nhận mọi bảo đảm khác bao gồm nhưng không hạn chế, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác. Hơn nữa, Columbia Asia không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả chắc chắn hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu này hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web của nó.

 4. Hạn chế
  Trong bất kỳ trường hợp nào, Columbia Asia hoặc các nhà cung cấp của Columbia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của Columbia Asia, Columbia Asia hoặc đại diện được ủy quyền của Columbia Asia đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, các giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

 5. Sửa đổi và Errata
  Tài liệu xuất hiện trên trang web của Columbia Asia có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Columbia Asia không bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Columbia Asia có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên Columbia Asia không thực hiện bất kỳ cam kết nào để cập nhật các tài liệu.

 6. Liên kết
  Columbia Asia đã không xem xét tất cả các trang web liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Columbia Asia của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào như vậy là do người sử dụng tự chịu rủi ro.

 7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web
  Columbia Asia có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

 8. Luật chi phối
  Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trang web của Columbia Asia sẽ bị điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Mã Lai mà không liên quan đến các quy định xung đột về luật pháp.


Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân như thế nào. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi:
 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để hoàn thành các mục đích đó.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và khi thích hợp với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân cần phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi cam kết thực hiện công việc kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.