Talian Kecemasan Terdekat

Klang

Kenalan kecemasan lain

Lihat sekarang
Klang

Pilih Hospital Pilihan Anda

Langkau ke kandungan

PDPA

Columbia Asia Kumpulan Syarikat – Notis Perlindungan Data Peribadi

Columbia Asia Kumpulan Syarikat ("Columbia Asia") menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul dan mengendalikan maklumat peribadi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 ("APDP"). Sila ambil perhatian bahawa Columbia Asia boleh meminda Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dan akan memberitahu anda tentang apa-apa pindaan sedemikian melalui laman web kami atau melalui e-mel.

(1) Maklumat peribadi

1.1 Jenis maklumat peribadi

Maklumat peribadi bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan anda dan yang dikumpulkan atau diberikan kepada Columbia Asia bagi maksud yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di bawah.

Maklumat peribadi anda mungkin termasuk nama, nombor Kad Pengenalan, butiran hubungan, butiran kewangan dan akaun perbankan, sejarah perubatan dan maklumat, maklumat dalam format audio/video (termasuk suara, televisyen litar tertutup ("CCTV") atau rakaman keselamatan), imej (termasuk gambar), maklumat biometrik dan penjejakan lokasi atau maklumat sistem kedudukan global ("GPS").

1.2 Sumber maklumat peribadi
 

 1. Pesakit atau bakal pesakit / pelanggan: Columbia Asia mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada wakil undang-undang anda (ahli keluarga atau waris), agensi pengambilan pekerja dan/atau majikan apabila anda, wakil undang-undang anda, agensi perekrutan dan/atau majikan menghantar kami borang pertanyaan, permohonan dan/atau pendaftaran yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk salinan dalam talian dan fizikal di tempat awam atau di premis kami. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.
 2. Perunding bebas atau perunding bebas yang berpotensi: Columbia Asia mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada pemburu kepala apabila anda dan / atau pemburu kepala kami menghantar pertanyaan yang lengkap dan / atau borang permohonan atau vitaes kurikulum melalui pelbagai cara, termasuk salinan dalam talian dan fizikal. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.
 3. Penjual, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Columbia Asia mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi rujukan kredit apabila menawar tender untuk projek, apabila anda menghantar kami borang pertanyaan dan/atau permohonan kredit yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk salinan dalam talian dan fizikal. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

1.3 Maklumat peribadi wajib

Semua maklumat yang diminta dalam borang yang berkaitan adalah wajib untuk diberikan oleh anda melainkan dinyatakan sebaliknya.

Sekiranya anda gagal memberikan maklumat wajib, kami tidak akan dapat memproses permintaan anda dan / atau memberi anda perkhidmatan yang berkaitan.

(2) Tujuan pengumpulan dan pemprosesan lanjut (termasuk mendedahkan) maklumat peribadi anda

Bagi pesakit atau pesakit / pelanggan yang berpotensi, perunding bebas, perunding bebas yang berpotensi, vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses selanjutnya oleh Columbia Asia seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk memberi kesan kepada transaksi komersial yang anda minta, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses perkhidmatan perubatan yang anda minta;
 • untuk memudahkan penyertaan anda dalam mana-mana pertandingan atau acara;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan / atau acara kami;
 • untuk memudahkan amalan perubatan anda dalam Columbia Asia, termasuk berkongsi data peribadi anda dengan perunding bebas lain dalam Columbia Asia untuk tujuan semakan rakan sebaya;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan amalan perubatan anda;
 • untuk memproses permohonan akaun kredit anda;
 • untuk menilai kelayakan kredit anda;
 • untuk mentadbir dan memberi kesan kepada transaksi komersial anda (pemberian tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian konsainan);
 • untuk memproses apa-apa bayaran yang berkaitan dengan anda;
 • untuk tujuan insurans;
 • untuk mengendalikan premis kami dengan cara yang selamat secara fizikal, terjamin dan sesuai dengan keperluan kesihatan dan keselamatan;
 • untuk siasatan dalaman, audit atau tujuan keselamatan;
 • untuk menjalankan analisis statistik dalaman dan analisis kajian kes pesakit;
 • untuk mematuhi Columbia AsiaKewajipan undang-undang dan pengawalseliaan dalam menjalankan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik minat anda;
 • untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami dibentangkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan / atau peranti anda; Dan
 • Bagi Columbia AsiaPengurusan rekod dalaman.

Di mana anda telah menunjukkan persetujuan anda untuk menerima kemas kini pemasaran atau promosi daripada Columbia Asia, anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi tersebut pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan "berhenti melanggan" yang berkaitan seperti yang disediakan dalam Columbia AsiaBahan pemasaran atau promosi atau anda boleh menghubungi Columbia Asia pada butiran yang disediakan dalam Seksyen (5) di bawah.

(3) Pendedahan atau pemindahan maklumat peribadi (di dalam atau di luar Malaysia)

3.1 Dalam Columbia Asia

Maklumat peribadi anda yang diberikan kepada kami mungkin diproses oleh entiti-entiti (di dalam atau di luar Malaysia) dalam Columbia Asia (termasuk syarikat berkaitan, anak syarikat, syarikat induk, syarikat bersekutu dan rakan kongsi penyumberan luar), terutamanya apabila anda adalah pekerja mana-mana syarikat dalam Columbia Asia.

Columbia Asia akan memastikan bahawa:

 1. akses kepada maklumat peribadi anda adalah terhad kepada kakitangan yang diperlukan secara kontrak untuk memproses maklumat peribadi anda mengikut keperluan pekerjaan masing-masing; Dan
 2. Hanya maklumat yang diperlukan dikeluarkan kepada pekerja yang berkaitan.

3.2 Kelas pihak ketiga

Maklumat peribadi anda mungkin didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga yang berkaitan (di dalam atau di luar Malaysia) seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang, menurut hubungan kontrak yang relevan (contohnya, di mana kami melantik penyedia perkhidmatan pihak ketiga) atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di atas (atau berkaitan secara langsung dengan tujuan tersebut).

Sekiranya berlaku penjualan perniagaan, pelupusan, pemerolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang berpotensi, dicadangkan atau sebenar ("Transaksi"), maklumat peribadi anda mungkin diperlukan untuk didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga akibat Transaksi. Anda dengan ini mengakui bahawa pendedahan dan pemindahan sedemikian mungkin berlaku dan membenarkan Columbia Asia untuk melepaskan maklumat peribadi anda (hanya seperti yang diperlukan) kepada pihak lain dan penasihat/wakilnya.

Bagi pesakit atau pesakit / pelanggan yang berpotensi, perunding bebas, perunding bebas yang berpotensi, vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga yang berikut:

 • Kementerian Kesihatan atau mana-mana pihak berkuasa atau badan berkanun atau bukan berkanun lain yang mempunyai kuasa atau bidang kuasa yang ditubuhkan oleh KKM dan jabatan atau agensi kerajaan lain yang berkaitan;
 • Badan akreditasi yang berkaitan seperti Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia (MSQH);
 • Institusi penjagaan kesihatan swasta pihak ketiga atau institusi penjagaan kesihatan kerajaan;
 • Perunding dan pakar bebas kami dalam Columbia Asia;
 • Penanggung insurans anda;
 • Dalam kes pemeriksaan kesihatan pra-pekerjaan / pekerja, kepada bakal majikan / majikan pesakit;
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, vendor konsainan, kontraktor, penganjur persidangan / acara, penasihat lain, dan syarikat insurans);
 • Kedutaan asing masing-masing pesakit asing yang menerima rawatan di Columbia Asia; Dan
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, termasuk polis tempatan.

(4) Laman Web

4.1 Pautan ke laman web lain

Kandungan dalam Columbia AsiaLaman web mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga. Columbia Asia tidak bertanggungjawab terhadap kandungan di laman web pihak ketiga yang dipautkan dan pengguna harus mematuhi dasar privasi berasingan yang terpakai kepada laman web pihak ketiga masing-masing.

4.2 Cookies

Columbia Asia mungkin menggunakan kuki dan alat yang serupa di seluruh laman web kami untuk meningkatkan prestasi mereka dan meningkatkan pengalaman pengguna anda. Kuki adalah fail teks kecil yang boleh diletakkan oleh laman web pada komputer atau peranti mudah alih anda apabila anda mula-mula melawat laman web atau halaman. Kuki akan membantu tapak web, atau tapak web lain, untuk mengenali peranti anda pada kali seterusnya anda melawat. Kuki boleh berfungsi untuk mengingati nama pengguna dan keutamaan anda atau untuk menganalisis cara Columbia AsiaLaman web sedang berjalan.

Kuki tertentu mengandungi data peribadi - sebagai contoh, jika anda mengklik untuk "ingat saya" semasa log masuk, kuki akan menyimpan nama pengguna anda. Kebanyakan kuki tidak akan mengumpul maklumat yang mengenal pasti anda, dan sebaliknya akan mengumpulkan maklumat yang lebih umum seperti bagaimana pengguna tiba dan menggunakan laman web kami, atau lokasi umum pengguna. Apabila data peribadi dikumpulkan, data peribadi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja, iaitu untuk membalas mesej anda atau menyampaikan perkhidmatan yang diminta.

(5) Hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami (tertakluk selalu kepada pengecualian tertentu). Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat peribadi anda tepat dan terkini oleh itu kami meminta jika terdapat perubahan pada maklumat anda, anda harus memberitahu kami secara langsung.

Jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila buat permohonan anda secara bertulis kepada Pegawai PDP di hospital.

(6) Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998

Sila ambil perhatian bahawa cara di mana Columbia Asia memproses data peribadi anda juga tertakluk kepada undang-undang dan garis panduan khusus industri lain seperti Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Swasta 1998 ("PHFSA"), garis panduan Kementerian Kesihatan, dll.

Hak anda untuk mengakses data peribadi mungkin dihadkan jika ia dikawal selia di bawah mana-mana undang-undang lain. Sebagai contoh, akses kepada rekod perubatan akan mengikut PHFSA.

(7) Konflik

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Notis Perlindungan Data Peribadi bahasa Inggeris ini dan Notis Perlindungan Data Peribadi Bahasa Malaysia yang sepadan, terma dalam Notis Bahasa Inggeris ini akan diguna pakai.